Schakel Javascript in
Dizoo Contract Voorwaarden

Hieronder vindt u de voorwaarden voor het hosting- en onderhoudscontract die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Dizoo.

Onze contract voorwaarden zijn op 17 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.

Voorwaarden hosting- en onderhoudscontract

 1. Het hosting- en onderhoudscontract geldt voor één website met één domeinnaam en één ‘www’ of ander subdomein, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Binnen dit contract vallen zowel de hosting als het onderhoud.
 2. Wanneer u geen webdesign heeft afgenomen bij Dizoo dient u voor aanvang van het contract de ftp gegevens met gebruikersnaam en wachtwoord door te geven aan Dizoo, zodat Dizoo toegang heeft tot de bronbestanden van de website. Indien u deze gegevens niet in vertrouwen kan of wilt doorgeven aan Dizoo, kunnen wij geen hosting- en onderhoudscontract voor u afsluiten. In dat geval zal het hosting- en onderhoudscontract automatisch vervallen. Dizoo zal deze gegevens in geen geval doorgeven aan derden.
 3. Een wijziging houdt in ‘’het toevoeging van tekst, foto’s en tabellen aan een pagina van de website’’, ‘’het wijzigen van een (bepaald gedeelte) tekst, foto of tabel op een pagina van de website’’ of ‘’het verwijderen van een (bepaald gedeelte) tekst, foto of tabel op een pagina van de website’’. Wijzigingen aan andere onderdelen van de website worden niet ondersteund of enkel in overleg met Dizoo.
 4. Wijzigingsopdrachten kunnen alleen digitaal worden aangeleverd per email. Deze bestanden moeten op een Microsoft Windows systeem te lezen zijn. De volgende bestanden worden ondersteund: TXT, DOC, ODT, RTF, JPG en GIF. Bestanden die alleen met specifieke softwareapplicaties te lezen zijn, kunnen eventueel in overleg met Dizoo worden aangeleverd, maar worden niet automatisch ondersteund.
 5. Wijzigingsopdrachten kunnen alleen door gemachtigde personen binnen uw organisatie worden doorgegeven en dienen vooraf per mail kenbaar gemaakt te worden.
 6. Het hosting- en onderhoudscontract wordt aangegaan voor de periode vanaf het moment van ondertekening tot dezelfde datum in het volgende kalenderjaar. Dus voor een periode van 12 maanden.
 7. Kosten van een hosting- en onderhoudscontract gelden voor deze periode van 12 maanden en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 8. Het hosting- en onderhoudscontract wordt stilzwijgend met 12 manden verlengd na afloop van de looptijd conform alle in deze overeenkomst vermelde normale voorwaarden tenzij een van de partijen het hosting- en onderhoudscontract beëindigd overeenkomstig het gestelde onder artikelen 10 t/m 12.
 9. Dizoo heeft het recht deze voorwaarden van het hosting- en onderhoudscontract te wijzigen door u hiervan 30 dagen voor de uitoefening van genoemde wijziging schriftelijk of per Email op de hoogte te stellen. U bent in dat geval gerechtigd om het hosting- en onderhoudscontract te beëindigen conform het gestelde onder artikelen 10 t/m 12.
 10. Beide partijen kunnen het hosting- en onderhoudscontract beëindigen. De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd. De opzegtermijn voor een hosting- en onderhoudscontract is een maand voor het einde van de contractdatum.
 11. Dizoo kan het hosting- en onderhoudscontract met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende situaties:
  a. Als u diensten weigert die op geen enkele wijze de normale werking van de website beïnvloeden en die Dizoo nodig acht om een correcte werking van de website te kunnen waarborgen;
  b. bij misbruik van de website;
  c. als u niet voldoet aan deze voorwaarden of aan de Algemene Voorwaarden.
  d. als onderhoud door een andere partij dan Dizoo wordt verricht, tenzij dit door Dizoo uitdrukkelijk is toegestaan.
 12. U hebt het recht het hosting- en onderhoudscontract op te zeggen nadat Dizoo de voorwaarden van het hostingen onderhoudscontract heeft gewijzigd. Het hosting- en onderhoudscontract dient 30 dagen voor ingang van de wijziging van het hosting- en onderhoudscontract schriftelijk te worden opgezegd.
  Indien u niet binnen deze termijn opzegt, accepteert u het gewijzigde hosting- en onderhoudscontract.
 13. U ontvangt na elke update een Email waarin gemeld wordt hoeveel uren zijn verbruikt en hoeveel er nog resteren van de in het hosting- en onderhoudscontract overeengekomen uren.
 14. Indien een update meer werktijd vergt dan de uit dit contract resterende uren van dat jaar, dient deze vergoed te worden tegen het normale in dat jaar geldende uurtarief van Dizoo. (in 2015: 40 euro per uur excl. BTW) Extra uren altijd pas na overleg met u.
 15. Dizoo bevestigt elke update per email aan u en meldt hierbij het resterende aantal uur uit uw hosting- en onderhoudscontract.
 16. Ongebruikte uren zijn niet overdraagbaar naar het volgende jaar of naar de volgende maand
 17. Er vind geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag bij eventuele beëindiging van uw website
 18. Dizoo voert alleen wijzigingen uit in de opmaak van de website. Hieronder verstaan wij alleen wijzigingen in de HTML broncode binnen HTM, HTML, PHP en andere vergelijkbare bestanden op de webserver die toegankelijk zijn met de verkregen ftp gegevens. Wijzigingen van de broncode van Server Side Scrips (bv. php, asp en perl) en Client Side Scripts (bv. javascript, java en visual basic) vallen niet binnen het standaard abonnement. Net zoals het toevoegen van nieuwe Server en Client Side Scripts.
 19. Flash, Shockwave en alle overige bestanden worden en kunnen niet worden gewijzigd. Doorgegeven wijzigingen in dergelijke bestanden worden niet in behandeling genomen.
 20. Dizoo zal na het ontvangen van de data voor een tekstuele update uw website binnen maximaal 5 werkdagen aanpassen. Hier kan van worden afgeweken in verband met bijvoorbeeld bedrijfssluiting tijdens vakanties of ziekte. Wilt u dat updates sneller worden geplaatst kunt u hiervoor altijd een verzoek indienen, maar dan kunnen wij u geen garanties geven. Voor alle andere gevraagde wijzigingen dan tekstuele wijzigingen zal in overleg een ander tijdpad worden vastgesteld.
 21. Bij twijfel over genoemde en niet genoemde zaken binnen deze voorwaarden beslist Dizoo.
 22. Wanneer een update door overmacht, ziekte of vakantie niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd en u hierdoor verlies of schade hebt geleden, kan Dizoo hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 23. Indien een update niet binnen de in deze voorwaarden gestelde termijn van 5 werkdagen uitgevoerd is, zonder dat Dizoo zich kan beroepen op overmacht, ziekte of vooraf aan opdrachtgever kenbaar gemaakte vakantie, wordt slechts 50% van de tijdens deze update verbruikte werktijd van de resterende uren afgeschreven.
 24. Elke aansprakelijkheid van Dizoo, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Dizoo, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 25. U draagt als opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door u aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Dizoo niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
 26. Indien de Rechter mocht oordelen dat Dizoo geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Dizoo zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Dizoo een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 27. Opdrachtgever is gehouden Dizoo te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Dizoo in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten / onderaannemers).
 28. Bij publicatie van websites of ontwerpen zal Dizoo nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie.
 29. Het risico van beschadiging of verlies van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
 30. Voor zover niet in strijd met de hier genoemde voorwaarden, worden de algemene voorwaarden van Dizoo als hier herhaald beschouwd.
 31. Indien de Algemene Voorwaarden van Dizoo strijdig zijn met de hier genoemde Voorwaarden Hosting- en onderhoudscontract Website, gaan de Voorwaarden Hosting- en onderhoudscontract Website boven de Algemene Voorwaarden.
 32. Opdrachtnemer Dizoo voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan binnen in deze voorwaarden genoemde grenzen naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.